INGENJÖRSFIRMAN
GUSTAF BÅKE AB
ADRESS
HANTVERKARVÄGEN 41
136 44 HANDEN
TEL
08-777 02 45
FAX
08-777 16 01
E-POST
bake@bake.se

 

 

Ingenjörsfirman Gustaf Båke AB

Produktinformation

Asfalt / Bitumen
Fogmassor / Sealants
Lim / Glues
PU-skum / PU-foams
Brandtätning / Fire sealant system
Tillbehör / Accessories 

 

Roxboard brandtätningssystem

Komplett system för brandtätning av öppningar och genomföringar i väggar av betong, lättbetong, tegel eller gips samt bjälklag av betong eller lättbetong. Systemet är typgodkänt av Swedcert brandteknisk klass EI 60 och EI 120 beroende på typ av öppning (TG-bevis nr. 0504) eller typ av genomföring (TG-bevis nr. 0503). Detaljerade anvisningar ges i respektive typgodkännade.

 

Entreprenadverksamhet

För montering av Roxboard-systemet har företaget utbildade entreprenörer över hela landet
("s.k. säkerhetsnätet").

 

Produktbeskrivning

Systemet består av Roxboard stenullsskiva (enkel- eller dubbelsidigt belagd med vattenbaserad färg FireFront Coating FFC) samt Båk-Brandfogmassa (FireFront Sealant FFS) och tillbehör. Monteringen är enkel och kan utföras direkt med sticksåg och fogpistol. Inga efterarbeten erfordras, t ex målning. Genomföringarna är lätta att komplettera eller ändra i efterhand.

Mått. Roxboard-skivan (leveransstorlekar): 1200x600x80 och 1200x600x60 mm.

 

Båk-Brandfogmassa FFS

Brandskyddande elastisk fogmassa, rök- och gastät. Avsedd för tätning av skiljeväggar, utrymningstrappor och hisschakt samt genomföringar. Typgodkänd i brandteknisk klass EI 60 för kabelgenomföring i vägg/bjälklag av betong, lättbetong eller tegel (certifikat nr: 0503, bilaga 1). Fogmassan är silikonfri, vattenbaserad och petsäker samt övermålningsbar. Förpackning: patroner om 0,3 liter.


PU-skum

Båk-Perfektskum

Expanderande enkomponents polyuretanskum (PU) avsett för tätning där även värmeisolering och ljudisolering krävs, t ex runt fönster- och dörrkarmar, utfackningsväggar m m. Är CFC-fri. Har halvhård konsistens och kort härdningstid (strängen kan skäras efter ca 40 minuter vid normal temperatur). Eftersvällningen är enbart 15-25 % vilket ger små skumförluster. Expanderar utan tryck och ger ca 50 liter färdigt skum per flaska.

 

Båk-Tätskum 3

Expanderande enkomponents PU-skum i engångsförpackning med plastpip.

 

Fogmassor

Båk-Byggsilikon 145

Grupp 583/584. Elastisk, enkomponents fogmassa för betongelement m m. Färg: grå, brun, svart och vit samt transparent . Fäster utan primer även på porösa material. Förpackning: påsar om 0,6 liter och patroner om 0,3 liter.

 

Båk-Sanitärsilikon 142

Grupp 583. Elastisk fogmassa av enkomponenttyp med antimögeltillsats, för tätning i våtutrymmen. Transparent, vit och grå. Förpackning: patroner om 0,3 liter.

 

Båk-Glas-silikon 141

Grupp 584. MTK-godkänd utan primer för toppförsegling av förseglade rutor. Färg: transparent . Förpackning: patroner om 0,3 liter.

 

Båk-Akryllatex

Grupp 554. Lösningsmedelsfri fogmassa av enkomponenttyp med rörelseupptagning ±15 % för tätning av in- och utvändiga fogar t ex runt fönster och dörrar samt som akustikfog till gipsskiveväggar. Övermålningsbar. Färg: grå, vit, brun, svart och transparent. Förpackning: påsar om 0,6 liter och patroner om 0,3 liter.

 

Båk-Akustikfogmassa

Grupp 556. För ljudtätning av gipsväggar o d. Lösningsmedelsfri. Övermålningsbar Färg: vit. Förpackning: burkar om 5 liter och påsar om 0,6 liter.

 

Båk-Målarfog

Grupp 554. Latexbaserad fogmassa för tätning inomhus, t.ex. kring fönster och dörrar, runt eldosor, tätning av sprickor m.m. Lägsta arbetstemperaturen +5°C. Övermålningsbar. Färg: vit. Förpackning: patroner om 0,3 liter.

 

Båk-Kitt Butylfog

Grupp 531. Syntetgummibaserad fogmassa av butylgummi i förening med elastomerer. Övermålningsbar. Båk-Kitt är avsett för fogning av plåtgarneringar, takrännor, ventilationskanaler m m. Båk-Kitt finns i färgerna grå och svart. Förpackning: burkar om 5 liter och patroner om 0,3 liter.

 

Lim

Båk-Montagelim 400

Lufthärdande enkomponentlim. Fäster även på kalla, fuktiga och feta ytor.

 

Båk-Sättlim H20

Vattenbaserat lim för cellplast, trä, gips, spånskivor m m. Lagringsbeständigt ned till -15°C.

 

Båk-Trälim

Trälim för inom- och utomhusbruk. Ger ofärgad limfog. Härdad limfog klarar fuktig miljö utomhus. Uppfyller kraven enl. DIN 68603 enl. klass B3.

 

Asfalt

Båknol Kallasfalt

Tjockflytande gummiasfaltlösning avsedd för fuktisolering av betongmursten, lättklinkerbetongblock (t ex Leca) o d samt som rostskyddsmedel.

Material. Syntetiskt gummi och oxiderade asfalter.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C.
Vattentäthet: provad av SP. Kopia av intyg kan erhållas. Rostskydd: korttidsprovad vid Stockholms hamnförvaltnings materialprovningslaboratorium med avseende på rostskyddsförmågan. Provningen visade högre målningsvärden (enligt IVA:s 10-gradiga skala) än referensprovet

 

Båknol Primer

Tunnflytande gummiasfaltlösning avsedd för fuktisolering av betongmurar, murverk, bjälklag etc. Lämplig även som primer för mycket uttorkad takpapp då denna skall behandlas med Båknol Takmassa som ytskydd.

Material. Lika Båknol Kallasfalt men med något högre halt av lösningsmedel.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C. Lättstruken även vid kyla.

 

Båknol Tätpasta

Gummiasfaltmassa avsedd för tätning vid tak- och golvbrunnar, kulvertar m m samt för lagning av yttertak.

Material. Syntetiskt gummi, oxiderade asfalter och fyllnadsfiber.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C. Tillsats av vätmedel ökar vidhäftningen även på våta ytor.

 


Båknol Tätpasta för tätning av läckande tak

 

Båknol Tiger Rubber

Tixotrop gummiasfaltmassa avsedd för tätning vid takbrunnar, rännor, anslutningar mellan plåt- och papptak etc. Kan även användas som bullerdämpning och rostskydd på fordon.

Material. Syntetiskt gummi, oxiderade asfalter och fyllnadsfiber.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C. Applicerbar även vid kyla.

 

Båknol Takmassa

Gummiasfaltmassa avsedd för underhåll av papp- och plåttak. Aven avsedd för klistring av glasfiberväv vid tätning av läckande papptak.

Material. Syntetiskt gummi, oxiderade asfalter och fyllnadsfiber.

Bruksegenskaper. Brytpunkt enligt Fraass: ca -30°C. Mjukpunkt enligt KoR: +95°C.


Båknol Tak-Klister

Avsett för skarvklistring av pappvådernas överlägg vid enkeltäckning och för underlagspapp.

 

Båknol Klister nr 202

För skarvklistring av underlagspapp. Klistrets sammansättning är sådan att arbetet kan utföras även vid kyla och mot vått underlag.


Tillbehör

Xypex vattentätningsbruk

Xypex Koncentrat. Torrbruk, främst avsett för invändig applicering på betong- och putsytor, vilka är utsatta för såväl höga som låga vattentryck. Bruken består av: Portlandcement, kiselföreningar samt speciella härdare och katalysatorer som reagerar med kalkhydraterna i betongen till vattentäta och beständiga föreningar som på djupet tätar krympsprickor. Kan tränga in upp till 400 mm i betongkonstruktioner och tätar därför effektivt. Vattenspärren är ej diffusionstät. Tätningsförmåga enligt rapport nr 10/75 A/S Norsk Leca, Laboratoriet. Referenslista över utförda arbeten kan erhållas.

Snabbindande Xypex Ultra-Plug. Torrbruk som blandas med vätskan Quick-Set och knådas i handen till en plugg. Den tätar effektivt i betongkonstruktioner där kraftigt läckage, genomströmmande eller sprutande vatten förekommer.

 

Compakta tillsatsmedel

För betong- och cementbruk avsett att höja brukets böjdrag- och tryckhållfasthet samt vidhäftning då bom- och sprickfria betonggolv önskas. Vidare för att öka frostbeständigheten vid utlagning av utvändiga konstruktioner såsom broar o d, fogning av natursten m m. Kopia av provningsintyg från SP (CTH) kan erhållas. Utgörs av vit vätska på gummilatexbas och PVP som tillsätts vattnet.

 

Compakta mernbranhärdare (BSAB 83: P2.7)

Bildar en lufttorkande hinna som hindrar en för tidig uttorkning av betong och bruk. Reducerar risken för plastiska krympsprickor vid betongens hårdnande. Ökar vidhäftningen för efterföljande golvbehandling.

 

Båk-Formolja Miljö (BSAB 83: E1)

Formolja som på grund av sin renhet är lämplig för applicering där mycket höga miljökrav ställs.
Formolja är uppbyggd av förnyelsebara råvaror.